Algemene voorwaarden

WezenbergFit
Desguinlei 17-19
2018 Antwerpen
BE0872 589 729

Dienstverlening
De dienstverlener verleent onder andere volgende diensten binnen de fitnesssector:
 • fitness, aerobics, aanverwanten, massage, sauna, relaxatie- en ontspanningscentrum;
 • het organiseren van opleidingen, seminaries, evenementen;
 • het verstrekken van adviezen en begeleiden voor de hierboven vermelde activiteiten;
 • het uitbaten van een cafetaria;
 • het verhuur van onroerende goederen;
 • het aanbieden van allerhande producten die te maken hebben met bovenstaande activiteiten alsook het aanbieden van sportuitrusting.

In onderhavige algemene voorwaarden worden volgende begrippen gehanteerd:
 • De dienstverlener: WezenbergFit bv
 • De klant/lid: diegene die gebruik maakt van de diensten van de dienstverlener of goederen bestelt en/of koopt.
 • Partijen: de dienstverlener en de klant

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen “Wezenbergfit en de klant”.
Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Door het afsluiten van een lidkaart, beurtenkaart of abonnement, bevestigt de klant kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden van de dienstverlener. In geval van betaling van een voorschot bevestigt eveneens de klant impliciet kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

In geval van interpretatieproblemen hebben onze Nederlandstalige algemene voorwaarden voorrang op onze algemene voorwaarden in andere talen.

Lidmaatschap
We vragen sinds juni 2021 geen lidmaatschap meer.
 • abonnementen en beurtkaarten:
Bij ziekte of blessure kan u, mits officieel bewijs van de medisch deskundige, kan de klant in beide formats zijn afwezigheid recupereren. Meer info hiervoor aan het onthaal.

Abonnementen:
 •  maandelijkse domiciliëring, startend vanaf de eerste dag van de volgende maand. Het verschil tussen de dag van inschrijving en de eerste dag van de volgende maand wordt met inachtneming van de geldende prijzen ter plaatse berekend (=pro rata);
 • het abonnement is tot 1 week voor het einde van de maand per e-mail (info@wezenbergfit.be) maandelijks opzegbaar. De stopzetting heeft vanzelfsprekend enkel toepassing op de eerstvolgende maand.
 • bij elk abonnement wordt de Consumenten Index toegepas.

Beurtenkaarten:
 • de 10 beurtenkaart is tot 6 maanden na aankoop strikt persoonlijk opneembaar;
 • elke reservatie is 1 beurt. Dit maakt dat 2 reservaties 2 beurten zijn, enz. …;
 • het lid verwittigt tijdig wanneer hij niet aanwezig kan zijn. Desgevallend wordt de reservatie op de desbetreffende beurtenkaart gerecupereerd.
Voor de groepslessen geldt het volgende:
De dienstverlener streeft ernaar een pakket op kwaliteit gerichte groepslessen in te richten. Het aanbod is afhankelijk van de vraag op de markt. De groepsles wordt geannuleerd wanneer er 2 opeenvolgende weken minder dan 5 personen aanwezig zijn.
Het aanbod verschilt in winter en zomer. Volgende regels zijn van toepassing:
 • de lessen vangen aan met een opkomst van minimum 5 personen;
 • de klant kan 5 keer op voorhand reserveren met een vooruitzicht van 28 dagen;
 • niet annuleren=verlies beurt of een boete van €5 indien de klant een abonnement heeft.
 • ingeval de klant op de reservelijst staat en er komt een plaats vrij, krijgt de zo spoedig mogelijk een e-mail. De klant krijgt 30 minuten de tijd om te be-vestigen dat hij komt. Gebeurt dit niet, dan komt die plaats terug vrij voor de volgende op de reservelijst.
Nieuwe locatie vanaf 1 oktober 2020 – Pop-Up Uitbreidingsstraat 2-10 AG1 te Antwerpen:
Als betalend lid van Wezenbergfit kan u van het aanbod op de nieuwe locatie gebruik maken zolang deze onder de POP-up vorm bestaat.

Huisreglement
GEZONDHEID EN VERZEKERING
Bij inschrijving verklaart de klant in goede gezondheid te verkeren. De activiteiten die de klant in de club verricht, gaande van fitness tot sauna, liggen binnen de klant zijn persoonlijke mogelijkheden. Voor Personal Training staat de dienstverlener graag in voor de nodige adviesverlening en begeleiding.

Elk lid heeft een eigen sport- en/of familiale verzekering.
Elk lid is verantwoordelijk voor zichzelf en zijn eigen materiaal. Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid.

HYGIËNE, PROPERHEID EN VEILIGHEID
Bij het betreden van de sportruimte verbindt het lid zich ertoe:
 • te sporten in propere, sportieve kledij;
 • een handdoek te voorzien en te gebruiken;
 • zweetplekken hygiënisch van de toestellen te verwijderen;
 • andere door het lid veroorzaakte vuile of natte plekken dienen proper te worden gemaakt;
 • afval in de voorziene vuilnisbakken te recycleren;
 • de gewichten netjes terug te leggen op de daartoe voorziene plaatsen;
 • waardevolle voorwerpen veilig te hebben opgeborgen. De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen.

SOCIAAL, MEDIA EN OMGANG
Bij het betreden van de sportruimte verbindt het lid zich ertoe:
 • andere leden niet ongewenst te storen;
 • geen daden te verrichten die de naam van de dienstverlener of klanten kunnen schaden;
 • het rook-, alcohol- en drugsverbod te respecteren. Elk wettelijk verbod is van toepassing in de club van de dienstverlener.

KINDEREN
Kinderen tussen 12 en 16 jaar mogen sportief actief zijn in de club, mits de aanwezigheid van een ouder of wettelijke voogd. Jonge kinderen zijn niet toegelaten. Bij het betreden van de sportruimte verbindt de ouder zich ertoe:
-alle verantwoordelijkheid voor zijn/haar kinderen op te nemen.

PERSONAL TRAINING & VOEDINGSADVIES
Voor Personal Training en voedingsadvies wordt een supplement gevraagd. Aan het onthaal van de dienstverlener kan het lid hierover meer informatie krijgen.

SAUNA
Het sauna regelement is terug te vinden aan het onthaal zelf of binnen de ruimtes waar de sauna’s zich bevinden.

Bij overtreding van dit huishoudelijk reglement behoudt de dienstverlener zich het recht om maatregelen te treffen. Een van de maatregelen kan zijn dat het lidmaatschap wordt ontzegd dan wel ontnomen wordt, zonder enige vorm van vergoeding.

Corona- Covid19
In geval de overheid de dienstverlener verplichtingen oplegt inzake corona en dat een impact heeft op de werking van de dienstverlener, zal laatstgenoemde ervoor zorgen dat de richtlijnen, verplichtingen aan het onthaal worden uitgehangen en eveneens via social media kanalen worden mede gedeeld.

Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief 21% btw. Abonnementen zijn jaarlijks indexeerbaar volgens de opgelegde normen.

In geval er sprake is in de offerte, overeenkomst of orderbevestiging van een richttarief, indicatief tarief verbindt de klant zich ertoe bij wijzigingen die op voorhand door de dienstverlener via e-mail zijn gemeld, onvoorwaardelijk te aanvaarden.

Tot stand komen overeenkomst
Alle mondelinge en schriftelijke offertes van de dienstverlener zijn vrijblijvend. Offertes blijven 1 maand geldig. Na 1 maand vervalt de offerte en dient deze aan de huidige prijzen te worden aangepast. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige activiteiten.

De aanvaarding van de offerte door schriftelijk akkoord van klant binnen de geldigheidstermijn of door bevestiging via e-mail van de tarieven ervan brengt de overeenkomst tot stand. De verbintenissen van WezenbergFit ingevolge de overeenkomst zullen door WezenbergFit uitgevoerd worden van zodra alle noodzakelijke gegevens door de klant worden overgemaakt.

WezenbergFit kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Offertes zijn persoonlijk en kunnen niet zonder toestemming van WezenbergFit aan derden ter inzage verstrekt worden, noch kunnen derden zich op de inhoud ervan beroepen.

Uitvoering van de overeenkomst
De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

Indien de klant zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of in gebreke blijft, ontvangst te nemen van het geheel of van een gedeelte van de diensten, na hiertoe te zijn aangemaand bij aangetekend schrijven, heeft de dienstverlener de keuze hetzij de tenuitvoerlegging van het contract te eisen hetzij de ontbinding ervan; in dit laatste geval is een schadevergoeding aan de dienstverlener verschuldigd dewelke op niet herleidbare en forfaitaire wijze wordt vastgesteld op 15 % procent van de contractprijs of van het niet nagekomen gedeelte ervan, onverminderd bewijs van hogere schade.

De dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. Zijn eveneens redenen tot onmiddellijke beëindigen van de diensten:

-de klant vraagt bijkomende dienstverlening die onredelijk is in hoofde van de dienstverlener waarbij de dienstverlener dit gemotiveerd zal melden;
 • de dienstverlener meent dat ze niet tot een goed eindresultaat zal komen en zal dit gemotiveerd toelichten;
 • de klant wijzigt zelf zaken aan de door de dienstverlener uitgevoerde diensten die leiden tot het niet goed verder uitvoeren van de dienstverlening door de dienstverlener;
 • een onrespectvolle behandeling door de klant van de dienstverlener;
 • de klant houdt na aandringen langdurig noodzakelijke informatie achter om de opdracht correct te kunnen uitvoeren.

Wijziging overeenkomst
Indien WezenbergFit door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door foutieve opdracht en/of briefing of door een significante wijziging van werkvolume in de opdracht door de klant genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden worden toegevoegd aan de originele goedgekeurde offerte en opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd aan de klant.

Vertragingen voortvloeiend uit veranderingen van de initiële opdracht vallen onder geen beding onder de verantwoordelijkheid van WezenbergFit en zullen in geen geval aanleiding geven tot annulering van de bestelling of tot schadevergoeding, van welke aard ook.

Herroepen opdracht
Wanneer de klant na goedkeuring van de offerte beslist de opdracht af te breken, in eender welk stadium van het proces, is hij verplicht het gehele bedrag dat WezenbergFit zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht te voldoen.

Ontbinding en beëindiging
Wanneer er sprake is van van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van WezenbergFit redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft WezenbergFit het recht om deze opdracht te beëindigen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid, en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de klant ter beschikking te stellen.

Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de klant er de oorzaak van zijn dat van

WezenbergFit redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft WezenbergFit, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

Onverminderd andersluidende bepalingen, kan elke partij onmiddellijk, van rechtswege een einde stellen aan de onderhavige overeenkomst, zonder inachtname van een opzegtermijn, in volgende gevallen:

 • Indien de andere partij nalaat haar verbintenissen op correcte wijze na te komen, en deze situatie niet verholpen of voldoende bijgestuurd heeft, binnen de 15 kalenderdagen volgend op een ingebrekestelling verzonden bij aangetekend schrijven; of
 • Ingeval van misleiding, bedrog, intentionele fout of misbruik van middelen die door de klant ter beschikking gesteld zijn.
 • Ingeval van een fundamentele inbreuk, zijnde en inbreuk die dermate ernstig is dat de partij die ze maakt weet of behoort te weten dat zij schade zal veroorzaken aan de andere partij of die een miskenning inhoudt van contractuele verplichtingen waaraan de andere partij een groot belang mag hechten omdat ze tot de essentie van de overeenkomst behoren, zoals bijvoorbeeld doch niet limitatief:
• de dienstverlener aanzetten tot het uitvoeren van frauduleuze activiteiten
• het aanzetten tot het niet respecteren van de vigerende wetgeving;

Ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of maatregelen van beslag waardoor de goede uitvoering van de overeenkomst ernstig in het gedrang komt voor de andere partij.

Indien de overeenkomst wordt beëindigd om bovenstaande redenen heeft de benadeelde partij steeds het recht om nog een bijkomende schadevergoeding te vorderen, minstens gelijk aan de bedongen opzegtermijn.
Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

De dienstverlener is uitdrukkelijk gerechtigd om de overeenkomst als vervallen en niet van toepassing te beschouwen in geval van (een vordering tot) faillissement, in vereffeningstelling, ontbinding, bewezen herhaalde wanbetaling en/of onvermogen van de klant. In geval de dienstverlener toepassing maakt van deze bepaling wordt de overeenkomst geacht nooit uitwerking te hebben gehad, onverminderd het recht van de dienstverlener op volledige schadeloosstelling.

Overmacht
De klant is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van WezenbergFit opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door WezenbergFit niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

Indien WezenbergFit bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Auteursrecht en eigendomsrechten
De geleverde ontwerpen, onder welke vorm ook, blijven eigendom van WezenbergFit. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door WezenbergFit, komen toe aan WezenbergFit. Ook niet gekozen ontwerpen en/of onderdelen van ontwerpen mogen niet gebruikt noch doorgegeven worden aan derden. Indien dit toch gebeurd, is men van rechtswege schuldig aan oneerlijke concurrentie of een daad van namaking. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen WezenbergFit en de klant wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, blijven deze rechten bij WezenbergFit.

Auteursrechthebbende
WezenbergFit garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Aansprakelijkheid
De dienstverlener verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van de dienstverlener zijn middelenverbintenissen.

De dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

De dienstverlener is gevrijwaard van elke aansprakelijkheid in het geval de dienstverlening niet kan worden gegarandeerd wanneer de klant niet alle knowhow en andere benodigde informatie meedeelt of bezorgt, ook confidentiële, die de dienstverlener nodig heeft voor de vervulling van zijn opdrachten.

De dienstverlener zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van de dienstverlener of een aangestelde/uitvoerder.

De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van WezenbergFit voor de bewezen directe schade uit hoofde van een overeenkomst met een klant is altijd beperkt tot het bedrag van WezenbergFit toekomende honorarium.

Verwerking persoonsgegevens
Hiervoor wordt verwezen naar de privacyverklaring op de website www.wezenbergfit.be.

Betaling
Onze facturen zijn betaalbaar in de valuta waarin is gefactureerd en door middel van storting op een door WezenbergFit aangewezen bankrekening.

WezenbergFit heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

WezenbergFit heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door WezenbergFit, totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is WezenbergFit bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor WezenbergFit voortvloeiende schade.

WezenbergFit is gerechtigd de afgifte van producten, diensten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Eigen aanpassingen van de klant aan geleverde diensten heffen elke grond tot klacht op.

Bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, zullen vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van de betrokken factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn gelijk aan 10%. Eveneens is de klant bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR, onverminderd het recht van de dienstverlener een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijk geleden schade.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan de dienstverlener schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14 van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004.

Onverminderd de overige rechten van WezenbergFit uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die WezenbergFit heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een - niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in het arrondissement van WezenbergFit.

Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zo contractuele als buitencontractuele, t.a.v. de dienstverlener, verleent de klant een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welken hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Kennisgevingen
Alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van huidige overeenkomst en/of haar uitvoering, dienen te gebeuren per gewoon schrijven of e-mail aan de adressen bij aanvang van de overeenkomst, of aan elk ander adres dat door één van de partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere partijen per aangetekend schrijven, behoudens anders bepaald in een overeenkomst of offerte.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden
Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze algemene voorwaarden, kunnen deze slechts gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle partijen. Deze wijzigingen zullen als bijlage bij onderhavige algemene voorwaarden gevoegd worden.

Geschillen en toepasselijk recht
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de dienstverlener en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Op alle contracten met de dienstverlener en leveringen en werken door de dienstverlener is enkel het Belgische recht van toepassing. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst en alle bijlagen. In geval van geschil dienen partijen zich te wenden tot de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de dienstverlener, tenzij een partij vooraf aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om een scheidsgerecht te vormen met één of drie scheidsrechters, te kiezen uit het tableau van www.arbiters.be. Het scheidsgerecht zal de Standard Dispute Rules van het Instituut voor Arbitrage toepassen. Deze overeenkomst vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Login

Wachtwoord kwijt?

Meld je aan

Contactgegevens
Adresgegevens
Volgende stap
wijzig
IBAN
Naam rekeninghouder*
Abonnement
Accountgegevens

Gratis proefles

Scan QR code:

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker. Lees meer
akkoord